Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

Imperativo diretto: πιο εύκολο απ'ότι νομίζετε!

Parlare


tu    parla

noi  parliamo

voi  parlateChiudere

tu   chiudi

noi chiudiamo

voi chiudetePartire


tu   parti

noi partiamo

voi partite
Esercizi


  1. Ragazzi, .................... (voi - chiudere) la porta, fa freddo!
  2. Gina, .................. (tu - prendere) il metrò per andare a teatro!
  3. ........................... (noi - prenotare) un tavolo al ristorante!
  4. Mamma, ..................... (tu - comprare) quel vestito, ti sta benissimo!
  5. ..................... (voi - finire) di studiare, è tardi!
  6. ..................... (noi - partire) domani che farà bel tempo!
Στείλτε μου τις απαντήσεις σας στο info@italianonline.gr


Μου φάνηκε...