Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

Το ρήμα finire σχηματίζει τον αόριστο με το avere ή με το essere;

Όταν ένα ρήμα είναι μεταβατικό, δηλαδή έχει αντικείμενο σχηματίζει τον αόριστο με το avere. Για παράδειγμα, io (υποκείμενο) ho finito (μεταβατικό ρήμα) il mio compito (αντικείμενο).

Όταν όμως ένα ρήμα είναι αμετάβατο, δηλαδή δεν έχει αντικείμενο, σχηματίζει τον αόριστο με το essere. Για παράδειγμα, la lezione (υποκείμενο) è finita (αμετάβατο ρήμα). Δεν έχουμε αντικείμενο. 
Μου φάνηκε...