Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

Τίτλοι και απόδειξη γλωσσομάθειας για διαγωνισμούς ΑΣΕΠ.

Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται ως εξής:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.
CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
Certificato V.B.L.T. Livello professionale του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας).
DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).
CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
Certificato V.B.L.T. Livello operativo του Πανεπιστημίου Γενεύης.
Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003) ή P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003).(γ) Καλή γνώση (Β2):
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).
Certificato V.B.L.T. Livello socialle του Πανεπιστημίου Γενεύης.
Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).

(δ) Μέτρια γνώση (Β1):
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
Certificato V.B.L.T. Livello suprawivenza του Πανεπιστημίου της Γενεύης.
Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B1.
Μου φάνηκε...